Aashirvaad Salt 1KG
Aashirvaad Salt 1KG
Aashirvaad Salt 1KG
Aashirvaad Salt 1KG
Aashirvaad Salt 1KG
Aashirvaad Salt 1KG

Aashirvaad Salt 1KG (ആശിർവാദ് ഉപ്പ് )

Special Price

₹ 27

₹ 28

4% Off
Brand : COCOCA

Quantity

Other Brands

Availability In Stock

Highlights

  • Category: Foodgrains, Oils & Masalas
  • Sub Category: Salt Sugar Jaggery
  • Third Category: Salt Sugar Jaggery
  • Brand: Ashirvaad
  • Sku: COA0993
  • Best Before: 6days


aashirvaad salt

Related Products

Solar Crystal Salt,1kg
1 kg - ₹ 18

₹ 18 ₹ 18

i shakti Salt 1kg 6% Off
i shakti Salt 1kg
1 kg - ₹ 17

₹ 17 ₹ 18

Beebees Rock sugar 17% Off
Beebees Rock sugar
1 pkt - ₹ 10

₹ 10 ₹ 12

Jaggery 1KG 15% Off
Jaggery 1KG

₹ 55 ₹ 65

Sugar 1kg 2% Off
Sugar 1kg

₹ 45 ₹ 46

You may Like

Top Brands

0 Items

COCOCA