i shakti Salt 1kg
i shakti Salt 1kg
i shakti Salt 1kg
i shakti Salt 1kg
i shakti Salt 1kg
i shakti Salt 1kg

i shakti Salt 1kg (ഐ ശക്തി സാൾട് പൌഡർ )

Special Price

₹ 17

₹ 18

6% Off
Brand : COCOCA

Quantity

Other Brands

Availability In Stock

Highlights

  • Category: Foodgrains, Oils & Masalas
  • Sub Category: Salt Sugar Jaggery
  • Third Category: Salt Sugar Jaggery
  • Brand: cococa
  • Sku: COA5641


i shakti Salt 1KG

Related Products

Solar Crystal Salt,1kg
1 kg - ₹ 18

₹ 18 ₹ 18

Aashirvaad Salt 1KG 4% Off
Aashirvaad Salt 1KG
1 kg - ₹ 27

₹ 27 ₹ 28

Beebees Rock sugar 17% Off
Beebees Rock sugar
1 pkt - ₹ 10

₹ 10 ₹ 12

Jaggery 1KG 15% Off
Jaggery 1KG

₹ 55 ₹ 65

Sugar 1kg 2% Off
Sugar 1kg

₹ 45 ₹ 46

You may Like

Top Brands

0 Items

COCOCA